امر عام/ امر خاص: در گپی با امیر طهرانی

به جای نقد صرف نظام محلی باید مراقب بود که ضمن این نقد آب به آسیاب سرمایه داری جهانی و توتالیتاریسم بالقوه ای که این روزها به عنوان بدیل سرمایه داری جهانی طرح می شود ریخته نشود. مسیر نه از همسویی با نظام محلی می گذرد، نه از لیبرالیسم/سرمایه داری، و نه از دیکتاتوری پرولتاریا. باید به ”مردم” فکر کرد: شاید آنارشیسم، شاید انقلاب مدام. 

  
نویسنده : بهرنگ صدیقی ; ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱